O PROJEKTE SPOLOČNE VZÁJOMNÝM POROZUMENÍM K ĽUDSKOSTI

Zámerom je pripraviť interaktívny putovný program pre mladých ľudí pod názvom Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti. Zúčastnení sa oboznámia s globálnym systémom ochrany ľudských práv, posilnia sa zručnosti komunikácie a riešenia problémov mierovou cestou, vzájomného porozumenia. 

Zaoberáme sa problematikou medziľudských vzťahov, ľudskými právami a slobodami v škole a v rodine. Nosnou myšlienkou  je rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišností a netolerancia násilia, extrémizmu. Zorganizovaním záverečnej výstavy prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti.


V projekte využívame interaktívnu komunikáciu, hľadanie riešení problémov, situačné a inscenačné metódy, metódu „živých knižníc“, tvorbu  projektov. Tvorivým spôsobom, vyjadrovaním vlastných názorov a prezentovaním skúseností získavajú mladí zručnosti k aktívnej ochrane ľudských práv a slobôd. Mladí najrýchlejšie a najľahšie prijímajú názory svojich rovesníkov, preto aplikujeme metódu rovesníckeho vzdelávania (mladí mladým). Prednášky, záverečná výstava a vyzvanie verejnosti k aktívnej ochrane a pomoci diskriminovaným skupinám dávajú priestor k mobilizácii verejnosti.

Aktivity:
Prezentácia putovného programu: Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti v štyroch krokoch na 8 školách v regióne.Obsah programu

1. krok

Máme svoje práva, ale aj povinnosti...

 • Globálny systém ochrany ľudských práv.
 • Rozdelenie svetových systémov.
 • Ochrana ľudských práv v Európe a na Slovensku.
 • Rozdelenie svetových systémov.
 • Extrémizmus a radikalizmus kedysi a dnes.
 • Základné princípy Dohovoru OSN o právach dieťaťa  (beseda  s účastníkmi programu v prítomnosti psychológa, dotazník).
 • Čo všetko môže škola zakazovať a čo nie (tréning, hry, vypracovanie dohovoru).
 • Ako chrániť svoje práva (interaktívna komunikácia, diskusia).
 • Preberám zodpovednosť za svoje konanie (tréning, hry, diskusia).

2. krok

Chceme porozumenie...

 • Nie sme zlí, máme len iný názor - riešenie problémových situácií medzi rodičmi a deťmi, účasť psychológa, diskusia.
 • Aj vy ste boli v našom veku - riešenie problémových situácií medzi učiteľmi, rodičmi, starými rodičmi a mladými ľuďmi, účasť psychológa, diskusia.
 • Dohovor medzi rodičmi a deťmi - vytvorenie propagačného materiálu, multiplikátorská aktivita.

3. krok

Podajme si ruky...

 • Žijeme spolu - tréning, výzva verejnosti na pomoc starým, chorým, osamelým  a odkázaným ľuďom a ľuďom s mentálnym a fyzickým postihnutím.
 • Vieme o vašej pomoci - zverejnenie spôsobu pomoci a mien dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili našej výzvy na web stránke, v regionálnej tlači a v regionálnej televízii, multiplikátorska aktivita.

4. krok

Posuň  ďalej...

 • Z nášho života - členovia  skupiny rozprávajú o svojich životných skúsenostiach za účasti psychológa, beseda, diskusia. 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany“.